Indmeldelse

Ved indmeldelse kontaktes skolens ledelse via linket indmeldelsesblanket.

Når skolen modtager besked om, at I ønsker at indmelde jeres barn, vil I blive inviteret til en samtale med skolens leder og bestyrelsesformand. Her vil vi orientere jer om skolens værdier, forventninger, regler og pædagogiske vision. Denne samtale skal skabe fundamentet for et godt samarbejde mellem skole, forældre og elev, så vi kan sikre de mest optimale lærings- og udviklingsrammer for jeres barn.

Indbetaling af skole- og SFO penge

 

Indbetalingen sker forud til skolens konto d. 1. i måneden.

 

Ved manglende indbetaling er følgende retningslinier vedtaget i bestyrelsen:

Manglende indbetaling d. 7. i måneden: Påmindelse pr. mail med rykkergebyr på 50 kr.

Manglende indbetaling d. 14. i måneden: Påmindelse pr. mail med rykkergebyr på 100 kr.

Manglende indbetaling d. 1. den efterfølgende måned: Indkaldelse til møde med skoleleder og bestyrelsesformand, hvor løsningsmuligheder drøftes.

Fripladstilskud

 

Der kan søges om nedsættelse af forældrebetalingen hvert år i september måned. Ansøgningsskema og fordelingsnøgle bliver sendt med eleverne hjem ved skoleårets start.

Søskenderabat

 

Der ydes søskendetrabat, hvis forældre har børn i kommunale /private vuggestue/dagtilbud. I tilfælde heraf tæller første barn hos os, som barn nr. 2. Tilskuddet er først gældende, når hjemmet har informeret skolen om 1. barns navn samt institution.

Indmeldelse/udmeldelse

 

Indmeldelse sker ved henvendelse til skolens ledelse. Før elevens opstart vil elev og forældre deltage i et møde, hvor der vil forventningsafstemmes for at sikre en god overgang og opstart. Det er vigtigt, at der ved dette møde dannes et overblik over elevens tidligere skolegang, så vi kan sikre os, at vores skoletilbud svarer til de behov, eleven har.

Der vil være 1 måneds gratis prøveperiode, hvor både skole og elev vurderer om dette tilbud er det rigtige. Viser det sig på sigt at være et uhensigtsmæssigt skoletilbud, henviser vi til skolens udmeldelsespolitik, som hjemmet vil blive bekendtgjort med ved indmeldelsen.